BU KÖLELİK ANAYASASI’NA KARŞI

EMEKÇİ CUMHURİYETLER BİRLİĞİ ANAYASASI TEKLİFİ
         MADDE 1- Emekçi Cumhuriyetler Birliği, devlet yöneticilerinin halka bağlı olarak çalıştıkları ve halk tarafından görevlendirilip, halk tarafından yönetildikleri kardeş iki federe cumhuriyetten; Türkiye ve Kürdistan federe cumhuriyetlerinden oluşan federal bir emekçi devletidir.

                MADDE  2- Federal devletin eşit haklara sahip Türk, Kürt, Çerkes, Arap, Laz, Ermeni, Rum, Roman, Süryani, Yahudi, Ezidi, Kürt-Türk Alevi ve diğer halklardan her yurttaşı, istedikleri federe cumhuriyette kalma ve yaşama hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez, zorlama yapılamaz.

                Federe cumhuriyetlerin varlık nedeni dünyada ve bölgede adalet ve eşitlik adası olma idealine dayanır.
MADDE  3- Halkların, cumhuriyetleri ve ekonomiyi yönetme hakkı ve yetkisi tartışılamaz, devredilemez.
MADDE  4- Kamuya ait fabrika, çiftlik ve öteki tüm iş alanları, çalışan işçiler tarafından seçilen ve görevden alınabilen temsilcilerce yönetilir.
MADDE  5- İhtiyaç fazlası özel mülkiyet toplumun genel menfaati çerçevesinde sınırlandırılır. Bu amaçla her ailenin beş milyon liranın üzerindeki mülk ve servetleri halkın ortak mülkiyetine geçirilir. Elde edilen gelirlerle yatırımlar yapılır, istihdam alanları açılır, halkın ekonomik, sağlık, eğitim, ulaşım, konut ihtiyacı ve sosyal refahı sağlanır.
MADDE  6- Madenler, petrol, enerji, göller, akarsular, denizler ve toprak halkın ortak mülküdür.
Çiftçilerin ihtiyacını karşılayacak tarım arazileri ile üç dönümü aşmayan şahsi bahçeler ve konut arsaları bu hükmün dışındadır.
MADDE  7- Cumhuriyetler birer hizmet aygıtı olarak her yurttaşına insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları yaratma yükümlülüğü altındadır.
İşsizliği ve yoksulluğu sona erdirmek, iş alanları açmak, çalışmak isteyen her yurttaşa iş temin etmek ve konutu olmayanlara bedelsiz konut vermek cumhuriyetler için bir zorunluluktur.
MADDE  8- Konutların ısınma, aydınlanma ve su hizmetleri cumhuriyetler tarafından yerine getirilir; bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talep edilemez.
MADDE  9- Kamu ulaşımı kara, deniz ve demiryollarında ücretsizdir.
MADDE  10- Her türlü sağlık hizmeti ücretsizdir.
MADDE  11- Kadının özgürlüğü ve erkekle eşit olmasının güvencesi, sahip olduğu ekonomik özgürlüktür. Bu nedenle kadının ekonomik özgürlüğü devletin güvencesi altındadır.
MADDE  12- Federe cumhuriyetlerdeki tüm dinler, mezhepler ve inançlar eşit ve özgürdür. Hiçbir din, inanç ve mezhebe imtiyaz tanınamaz ve hiç kimse dini ve inancı nedeniyle farklı bir muameleye tabi tutulamaz.

                MADDE 13- İlköğretimden üniversiteye kadar eğitim ve öğretim ücretsiz ve eşittir. Eğitim ve öğretimin amacı öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu alanda yetişmelerini sağlamaktır.
İlkokuldan üniversiteye kadar her öğrenci kendi ana dili ile eğitim yapma hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir gerekçe ile müdahale edilemez.
Federe cumhuriyetlerde yaşayan tüm halklar arasında kardeşlik ruhunun yayılması, dillerin ortaklaşıp zenginleşmesi, dayanışma ve manevi bütünleşmenin sağlanması için her öğrenci ayrıca cumhuriyetlerde konuşulan dillerden herhangi birini seçmek ve öğrenmekle görevlidir.

                Yurttaşlar devlet kurumlarında istedikleri dili konuşma, o dille yazışma ve istedikleri dilden hizmet alma hakkına sahiptir. Bu hizmeti vermek cumhuriyetlerin temel görevidir.
MADDE  14- Dünyada silah üretimi yasaklanmadıkça kanlı iç ve dış savaşların durdurulamayacağı gerçeği karşısında; savaşsız ve şiddetsiz bir dünya hedefine ulaşmak, her çeşit savaş araç ve gereçleri ile silah üretimini durdurmak ve orduların varlığına son vermek için başka halklarla ortak çalışmalar yapmak Emekçi Cumhuriyetler Birliği devleti ve federe cumhuriyetlerin ana görevidir.
MADDE 15- Her federe cumhuriyet iki yüz milletvekilinden oluşan ve halk tarafından görevden alınabilen kendi meclisi ve hükümeti tarafından yönetilir.                                                                                                           MADDE 16- Emekçi Cumhuriyetler Birliği Meclisi, iki federe cumhuriyetin yüz ellişer milletvekili ile temsil edildiği üç yüz milletvekilinden oluşur.

                 MADDE  17- Emekçi Cumhuriyetler Birliği devlet başkanının görev süresi dört yıldır. Devlet başkanı her seçim döneminde bir federe cumhuriyet tarafından teklif edilen üç aday arasından genel seçimle seçilir. Federe cumhuriyetler kendi adaylarını sıra ile teklif ederler.
MADDE  18- Emekçi Cumhuriyetler Birliği’nin başbakanı ve bakanları federal meclis tarafından üç yıl için seçilir. Başbakan, devlet başkanı gibi federe cumhuriyetler tarafından seçilip teklif edilen üç aday arasından seçilir. Bir federe cumhuriyet iki dönem üst üste başbakan adayı gösteremez.
Bakanlar federe cumhuriyetler arasında eşit sayıda dağıtılır.
MADDE 19- Seçimle gelinen görevlerde gönüllülük esastır. Milletvekilleri ile il, ilçe ve köy meclisi üyelerine mesaileri karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.
MADDE  20- Gerek Emekçi Cumhuriyetler Meclisi’nde, gerek federe cumhuriyetler meclisinde ve gerekse il, ilçe ve köy meclislerinde her üye cumhuriyetlerde konuşulan herhangi bir dili kullanmakta serbesttir.
MADDE  21- Cumhuriyetlerin başkanları dört yıl için genel seçimle, başbakanları ve bakanları ise üç yıl için o cumhuriyetin meclisi tarafından seçilir.
MADDE  22- Cumhuriyetlerin yönetiminde halk iradesi mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir. Halk milletvekillerini, devlet başkanını, hükümeti, parlamentoyu ve her derecedeki yöneticileri görevden alabilir, yerine yenilerini seçebilir.
Görevden alma seçmenlerin yüzde onu ile teklif edilir, oylamaya katılan seçmenlerin üçte ikisi ile gerçekleşir.
MADDE  23- Halkın federal meclisten veya federe cumhuriyet meclislerinden çıkan kanunları veto etme yetkisi demokratik bir haktır. Bir kanunun halk tarafından veto edilmesi seçmenlerin yüzde onunun teklifi, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyu ile gerçekleşir.
Halkın veto ettiği bir kanun iki yıl mecliste görüşülemez.
MADDE  24- Halkın federal meclise ve cumhuriyet meclislerine kanun teklif etme hakkı temel bir haktır. Seçmenlerin yüzde onu ülkenin genel ve yerel sorunları hakkında meclislere kanun teklifi verebilir. Halkın teklif ettiği kanunlar üç ay içinde görüşülür.
MADDE  25- İl, ilçe ve köyler seçimle gelen ve halk tarafından görevden el çektirilebilen kendi meclislerince yönetilir.

                Yerel güvenlik güçleri bu meclislerin yetki ve denetimi altındadır.

                Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve muhtarlıkların görev ve yetkileri bu anayasanın referandumla yürürlüğe girmesinden sonra, Cumhuriyetler Meclisi tarafından çıkarılacak kanunla il, ilçe ve köy meclislerine devredilir.
MADDE  26- Yargı işleri seçilmiş jüriler tarafından  görülür. Yüksek mahkeme yargıç ve savcıları halk tarafından seçilir, gerektiğinde görevden alınır.

                MADDE 27- Bu anayasanın yürürlüğe girmesiyle zorunlu askerlik uygulaması sona ermiş olur. Er ve erbaşlar terhis edilir, asker ihtiyacı mesaileri karşılığında kendilerine maaş ödenen belli yaştaki gençlerden karşılanır.

                MADDE  28- Her türlü şiddetin ve suçun nedenlerinin ortadan kalktığı, bu nedenle suçluların ve cezaevlerinin olmadığı mutlu bir toplum yaratmak cumhuriyetler için vazgeçilmez bir hedeftir.
Hapishaneler üçü tutuklu ve hükümlü temsilcisi, üçü cezaevi yöneticisi ve biri ilçe meclisi üyesi olmak üzere toplam yedi kişilik özerk bir kurul tarafından yönetilir.
MADDE 29- Halkları dikenli teller arasında hapseden sınırların kalkması ve insanlığın dil, din, mezhep, ırk ve ülke ayrımı olmadan büyük bir dünya ailesine dönüşmesi cumhuriyetlerin değişmez hedefidir.
Cumhuriyetlerde şiddeti teşvik etmedikçe her siyasi düşünce ve örgütlenme hakkı mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir, bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez.

                MADDE 30- Cumhuriyetler bireyin ve toplumun mutluluğundan ve refahından sorumludurlar.
Her cumhuriyet, yurttaşları birbirleriyle maddi ve manevi dayanışmada bulundukları geniş bir ailedir. Bireyler doğumdan ölüme kadar cumhuriyetlerin bakımı, himayesi ve sorumluluğu altındadırlar.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.